• Dag til dag levering på færdigvarer
  • Bedste kvaliter i branchen

Handelsbetingelser

     
Salgs- og leveringsbetingelser 1. marts 2022

 
 
Tilbud
Afgivne tilbud gælder i 30 dage fra tilbudsafgivelse - med mindre andet fremgår af tilbud/aftale.
Alle priser er excl. moms.
 
 
Leveringsbetingelser
Opgivne leveringstider regnes fra modtagelse af de endelige og nøjagtige informationer.
 
Oplyste leveringstider er afsendelse fra sign service as.
 
Forsendelse sker på købers risiko - og vi påtager os derfor ikke noget ansvar for forsinkelser, der måtte opstå som følge heraf.
 
Forsendelsesgebyr/fragt/emballage pålægges forsendelserne. Folie, app. tape og vinduesfolie sendes fragtfrit ved nettokøb over kr. 1.000,00, under kr. 1.000,00 pålægges fragt på kr. 130,00.
 
Vi tager forbehold for forsinkelser fra leverandører, force majeure, driftsforstyrrelser, strejker, lockout og andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os.
 
Alle faktura’er pålægges miljøgebyr på 1,4%
 
 
Betaling
Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud/ordrebekræftelse/faktura.
Sker betalingen ikke rettidigt, debiteres vor til enhver tid gældende rente, der fremgår af fakturaerne.
Indbetalingen dækker forlods evt. skyldige renter.
 
 
Ejendomsret
sign service as forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen samt eventuelt påløbne omkostninger, som afholdes af sign
service as på kundens vegne, er betalt af kunden.
 
Indtil dette er sket, er kunden ikke berettiget til at videresælge varen eller i øvrigt råde over varen på en måde, der strider imod sign service as' ejendomsforbehold.
 
Ved omdannelse eller bearbejdning af den solgte vare, uden at denne mister sit særpræg eller identitet, oprettes ejendomsforbeholdet, således at det er omfattet af den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, varen repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.
 
 
Er pakken beskadiget, emballagen trykket, revet eller lignende:
Modtag da pakken med forbehold. Skriv detaljeret på fragtbrevet hvad du iagttager. Tag billeder af pakke, emballage og indhold.
 
Er pakken meget beskadiget, så nægt modtagelsen og skriv begrundelsen på fragtbrevet.
 
I tilfælde af, at indholdet er beskadiget, kontakt omgående (1-2 dage) sign service as.
 
Kvitterer du for modtagelsen af en vare – uden i ovennævnte tilfælde at tage forbehold – har du juridisk afgivet kvittering for, at varen er intakt.
 
 
Er der ikke synlige skader på pakken – men indholdet er beskadiget:
Tag billeder af pakke, emballage og indhold og kontakt omgående (1-2 dage) sign service as.

 

 

Reklamation/returnering/ annullering
Varen skal kontrolleres ved modtagelsen.
 
Evt. reklamation skal ske straks - og senest 8 dage efter modtagelsen. I modsat fald bortfalder retten til reklamation.
 
Vi tager kun varer retur efter forudgående aftale.
 
Varen krediteres til faktureret pris –10%, dog min. kr. 250,00.
 
Vi hæfter ikke for driftstab/indirekte tab, der skyldes mangelfulde eller forsinkede leverancer.
Reklamation berettiger ikke til at tilbageholde betaling for den leverede vare.
 
Ved evt. mangler, der skyldes fejl begået af os, ombytter vi varen helt/delvist. I tilfælde af omlevering af varen, er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance.
 
Defekte produkter skal på forlangende returneres til os.
 
Hvor der efter forhandlerens ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at debitere forhandleren samtlige omkostninger.
 
Vi fraskriver os endvidere ethvert produktansvar i forbindelse med skader, der måtte opstå ved brug af vore produkter.